Nebezpečný spam útočí v další vlně

Na konci dubna jsme vás varovali před nebezpečným spamem, který v příloze obsahoval vir. V nejrůznějších obměnách můžete tyto e-maily dostávat stále, a to často např. s lepší češtinou. Dnes se však objevila zcela nová verze, která je ještě nebezpečnější, tentokrát vás straší exekucí. Nyní však disponuje dokonalou češtinou, českými jmény, kontakty i reálným odkazem na platné paragrafy z české legislativy jako je např. Exekuční řád.

Tento podvodný e-mail vás informuje o exekučním příkazu, ve kterém se jména, částky a další údaje v jednotlivých případech liší. Mění se také název přílohy, který vypadá asi takto prikazA42411D53331852DE.zip. Obsah je však ve všech případech stejný, tato příloha obsahuje spustitelný soubor typu .exe, který vám zaviruje počítač! Přílohu proto neotvírejte.

Odesílatel tohoto e-mailu, který se také mění, vás v textu nabádá k uhrazení určité částky na účet u ČSOB. Číslo tohoto účtu je však neplatné. Jde o jedno z vodítek, jak poznat, že jde o podvod. I když se uvedené číslo účtu mění, kód banky v těchto případech neodpovídá skutečnému kódu ČSOB, který je pro úplnost 0300.

Při čtení příchozí pošty dbejte proto zvýšené pozornosti, adresátů toto e-mailu je tentokrát mnohem více než v minulých případech, výjimkou se nestala ani schránka naší redakce. Závěrem uvádíme tedy jeden konkrétní příklad:

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ

Soudní exekutor JUDr. Dohnal, Antonín, Exekutorský úřad Jeseník mesto, IČ 28253029, se sídlem Otakara Březiny 120, 251 01 Jeseník
pověřený provedením exekuce: č.j. 77 EXE 830/2014 -22, a exekučního titulu: Příkaz č.j. 069666/2014-371/Čen/G V.vyř.,
vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění výše uvedených povinností, které ukládá exekuční titul, stejně ták, jako i povinnosti uhradit náklady na nařízení exekuce a odměnu soudního exekutora, stejně ták, jako zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 5 291,00 Kč
Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 450,00 Kč včetně DPH 21%
Náklady exekuce paušálem: 4 434,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění veškerých povinností je třeba uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 743929117/3100, variabilní symbol 40897297, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od
doručení této výzvy 11 175,00 Kč

Nebude-li uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku splnění povinnosti.

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

Za správnost vyhotovení Anton Omasta

Napsat komentář